Sprawy nieruchomości

  • odzyskiwanie nieruchomości
  • kompleksowa pomoc prawna w zakresie obrotu nieruchomościami
  • analiza stanu prawnego nieruchomości (due diligence)
  • umowy developerskie
  • pomoc Klientom w negocjacjach, w tym również z bankami i innymi podmiotami finansującymi
  • prawo budowlane i geodezyjne
  • umowy o roboty budowlane
  • zajęcie nieruchomości przez urządzenia przesyłowe
  • umowy w zakresie oddawania nieruchomości osobom trzecim do używania (umowy najmu, dzierżawy, użyczenia itd.)
  • prowadzenie spraw sądowych i administracyjnych dotyczących nieruchomości

Rynek obrotu nieruchomościami stwarza wiele niebezpiecznych sytuacji prawnych dla ich uczestników. Niejednokrotnie ich skutki są bardzo dotkliwe finansowo. Dążenie do zmniejszenia ryzyka jest oczywistym celem, tak dla potencjalnych nabywców jak i dla tych, którzy już zostali nim dotknięci. W dążeniu do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa dla Klientów dokonujących zakupu nieruchomości [mieszkań, budynków, gruntów] podjęliśmy się, dokonać oceny realnych zagrożeń bezpośrednio związanych z zakupem mieszkań. Środkiem do realizacji tego celu jest m.in. umieszczona na naszej stronie internetowej ankieta, której wyniki będziemy mogli przedstawić odpowiednim instytucjom państwowym odpowiedzialnym za stan ustawodawczy tej sfery stosunków społecznych.
Prosimy zatem o wypełnienie ankiety i przesłanie jej na adres mailowy: biuro@kancelaria-zcw.pl lub pocztą na adres Kancelarii.
» ankieta