Ankieta

Rynek obrotu nieruchomościami stwarza wiele niebezpiecznych sytuacji prawnych dla ich uczestników. Niejednokrotnie ich skutki są bardzo dotkliwe finansowo. Dążenie do zmniejszenia ryzyka jest oczywistym celem, tak dla potencjalnych nabywców jak i dla tych, którzy już zostali nim dotknięci. W dążeniu do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa dla klientów dokonujących zakupu nieruchomości [ mieszkań, budynków, gruntów ] podjęliśmy się dokonania oceny realnych zagrożeń bezpośrednio związanych z zakupem mieszkań. Środkiem do realizacji tegoż celu jest m.in. niniejsza ankieta, której wyniki będziemy mogli przedstawić odpowiednim instytucjom państwowym odpowiedzialnym za stan ustawodawczy tej sfery stosunków społecznych. Prosimy zatem o jej wypełnienie.

1. Czy umowa deweloperska była zawarta w formie notarialnej?
Tak Nie
2. Czy umowa deweloperska była sformułowana jednoznacznie i w sposób zrozumiały?
Tak Raczej tak Raczej nie Nie
3. Czy umowa deweloperska zawierała niekorzystne dla Pani/Pana postanowienia umowne?
Tak Nie
jeśli tak, to jakie?
4. Czy wszystkie zaplanowane inwestycje zostały wykonane przez dewelopera w sposób należyty oraz w terminie?
Tak Raczej tak Raczej nie Nie
5. Czy cena całkowita lokalu i ceny wszystkich innych praw przynależących do lokalu zostały określone w sposób sztywny?
Tak Nie
6. Czy w umowie deweloperskiej zostały określone przypadki, w których deweloper uprawniony był do zmiany ceny ostatecznej?
Tak Nie
7. Czy deweloper na podstawie umowy deweloperskiej był uprawniony do zmiany ceny nieruchomości o dowolną wysokość?
Tak Nie
8. Czy umowa deweloperska zawierała postanowienia wyłączające odpowiedzialność dewelopera za wady budynku?
Tak Nie
9. Czy podjęła Pani/Pan kroki zmierzające do sprawdzenia legalności i rzetelności działania dewelopera?
Tak Nie
10. Czy firma deweloperska prowadziła prace zgodnie z umową?
Tak Nie
11. Czy firma deweloperska na bieżąco informowała Panią/Pana o postępach prac?
Tak Nie
12. Czy firma deweloperska pozostawiała teren realizacji inwestycji w stanie uporządkowanym i zagospodarowanym zgodnie z ustalonym wcześniej planem?
Tak Raczej tak Raczej nie Nie
13. Czy została Pani/Pan oszukana przez dewelopera?
Tak Nie
jeśli tak, to w jaki sposób?
14. Czy zna Pani/Pan kogoś, kto został oszukany przez dewelopera?
Tak Nie
15. Czy skorzystałaby Pani/Pan z usług instytucji, której celem jest weryfikacja rzetelności i legalności działania dewelopera oraz ochrona praw majątkowych konsumentów w procesie realizacji umów deweloperskich?
Tak Raczej tak Raczej nie Nie